Jak Bolesław pozbył się rywali?

Pierworodnym synem Mieszka i Dobrawy był Bolesław i zgodnie z przyjętą tradycją on jako najstarszy powinien odziedziczyć państwo. Ówczesne prawo zwyczajowe uznawało państwo za własność rodu panującego i rozporządzano nim jak każdą inną własnością osobistą. Mieszko pozostawił jeszcze trzech młodszych synów z małżeństwa z Odą – Mieszka, Lamberta i Świętopełka. W chwili śmierci ojca byli jeszcze dziećmi, nie zagrażali więc Bolesławowi. W ich imieniu jednak z pretensjami wystąpiła matka. Omal nie doszło do wojny domowej. Oda nie chciała słyszeć o żadnym uposażeniu dla siebie i synów, a domagała się podziału Polski, Według niej już to było ustępstwem, gdyż początkowo dopominała się o cały spadek po mężu, a więc tron książęcy, Jej żądania popierali niemieccy doradcy i dwaj zaprzyjaźnieni z nią polscy możnowładcy – Odylen i Przybywój. Bolesław – choć cieszył się większym poparciem możnych – nie od razu podjął walkę z przeciwnikami. Jako mąż roztropny pragnął dojść do porozumienia, ale nigdy w rozmowach nie dawał Odzie nadziei ani na uczestnictwo w rządzeniu państwem, ani na jego podział. Niestety, Oda pozostała nieustępliwa, dlatego tez wraz z synami wygnano ją z kraju, Kara za zdradę i spiskowanie spotkała też Odylena i Przybywoja – wydarto im oczy, taką bowiem karę stosowano w ówczesnych czasach wobec osób zagrażających władzy. Rozpoczął się długi, ponad trzydziestoletni okres rządów Bolesława zwanego Chrobrym albo Wielkim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>