Król Stefan planuje wojnę z Turkami

Stefan Batory przez całe swoje panowanie w Polsce starał się zdobyć poparcie szlachty w sprawie planowanej wojny z imperium osmańskim. Jego pierwszą ojczyzną były Węgry, niegdyś królestwo silne i sławne w Europie, a w XVI wieku rozdarte na trzy części i zależne od obcych władców. Jedna z tych części to Siedmiogród, którym władał Batory, zanim został królem Polski. Ale był on księciem zależnym od Turków, musiał uznawać nad sobą, nad całym swoim księstwem zwierzchność sułtana i płacić mu corocznie haracz. Druga część Węgier została włączona do państwa tureckiego, a trzecią władali Habsburgowie. Celem życiowym króla Stefana stało się wyzwolenie ziemi węgierskiej spod władzy imperium osmańskiego. Do tego potrzebował polskiej pomocy. Już nawet zdobył sobie przychylność szlachty, już prowadził przygotowania wojenne, gdy niespodziewanie zabrała go śmierć, Zmarł w Grodnie w 1586 roku po dziesięciu latach panowania, Żył pięćdziesiąt trzy lata, Zwłoki królewskie przewieziono do Krakowa i pochowano w katedrze wawelskiej, Nie ma zgody na polu elekcyjnym. Zgon monarchy wywołał wśród wszystkich szczery żal. Kraj po raz trzeci w ciągu czternastu lat stanął w obliczu bezkrólewia. Sprawą najpilniejszą stał się wybór nowego władcy. Wydawało się, ze pamięć o błędach popełnionych podczas poprzednich wyborów pozwoli lepiej przeprowadzić kolejną elekcję. Mogłoby tak być, gdyby wśród wyborców panowała zgoda. Szlachta jednak, zjechawszy na Wolę, rozdzieliła się na dwie grupy: jedni chcieli króla Piasta, drudzy wysunęli kandydaturę arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, brata cesarza austriackiego. Zwolennicy Piasta skupili się wokół hetmana i kanclerza Jana Zamoyskiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>