Nowinki religijne

Za Zygmunta Augusta w Polsce rozwinęła się reformacja. Już wcześniej docierały do nas nauki Lutra i innych reformatorów zachodnich, ale Zygmunt Stary zwalczał je i wyda! zarządzenie przeciwko „nowinkom religijnym”. Król musiał to uczynić pod naciskiem wyższego duchowieństwa. Zarządzenie trochę utrudniło rozwój reformacji, ale go nie zahamowało. Szlachta, a także niektórzy mieszczanie, żądali zniesienia sądów kościelnych, które wydawały wyroki na ludzi świeckich, nieposłusznych nakazom religijnym. Pod wpływem reformacji odmawiano płacenia dziesięciny, Był to podatek wynoszący dziesiątą część dochodów, pobierany od wszystkich stanów. Zwolennicy reformacji sprzeciwiali się także corocznemu wysyłaniu do Rzymu dużych sum pieniędzy. Inaczej niż w wielu krajach Europy, w Polsce reformacja nie spowodowała walk religijnych ani prześladowania przez państwo wyznawców nowych religii, Nasz kraj, nasze społeczeństwo cechowała wyrozumiałość dla odmiennych poglądów religijnych, czyli tolerancja. W polskim sejmie w połowie XVI wieku większość posłów i senatorów opowiadała się za reformacją. Kraj nasz zasłynął z tolerancji w całej Europie, Dlatego często przybywali do Polski uczeni, reformatorzy, duchowni z Zachodu, by znaleźć schronienie przed prześladowaniami we własnym kraju. Wśród polskich zwolenników reformacji ciekawe poglądy mieli arianie, zwani też braćmi polskimi. W sprawach religijnych głosili oni, ze chrzest trzeba przyjmować w wieku dorosłym. Uważali, że księża powinni mieć żony, uznawali za nieprawdziwe twierdzenie Kościoła o Trójcy Świętej, wymagali komunii pod dwiema postaciami: chleba i wina. Bracia polscy głosili, że wszyscy ludzie są braćmi i jeden człowiek nie może żyć z pracy innego. Każdy powinien sam zarabiać na życie. Jeden z przywódców ariańskich pisał w XVI wieku: „Ja tak rozumiem i tak wierzę, iż się wiernemu nie godzi mieć poddanych, a daleko mniej niewolników i niewolnic, gdyż to jest rzecz pogańska panować nad swoim bratem”. Wyznawcami arianizmu byli niektórzy szlachcice, mieszczanie i nieliczni chłopi. Zdarzało się, że właściciele ziemscy przekazywali swoje majątki chłopom i zaczynali utrzymywać się z własnej pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>