Rzeczpospolita Obojga Narodów

Wielkim wydarzeniem prawie ćwierć wieku trwającego panowania Zygmunta Augusta była unia Polski z Litwą zawarta w Lublinie w 1569 roku. Król nie miał dzieci, po jego śmierci więc Wielkie Księstwo Litewskie mogłoby przejść we władanie któregoś z rodów magnatów litewskich, niechętnych wiązaniu się z Polską. W tej sytuacji Zygmunt August postanowi! oddać Polsce prawo dziedziczenia Litwy. Należało stworzyć jedno państwo, które będzie sobie wybierało wspólnego króla. Szlachta polska od dawna chciała ściślej złączyć Polskę z Litwą, Podobne życzenia wyrażała szlachta litewska, ponieważ pragnęła rozszerzenia swych prawi przywilejów- całkowitego zrównania ze stanem szlacheckim w Polsce, Przeciwko nowej unii występowała część magnatów litewskich, głównie Radziwiłłowie, bo marzyło się im dziedziczne władanie księstwem. Większość magnatów litewskich rozumiała jednak, że Litwa sama nie wytrzyma naporu Księstwa Moskiewskiego (nazywanego coraz częściej Rosją) i Tatarów. Niecieszący się dobrym zdrowiem Zygmunt August postanowił nie zwlekać z zawarciem unii. W 1569 roku zwołał wspólny polsko-litewski sejm do Lublina, Przybyli z Litwy magnaci zamierzali przeciwstawić się planom królewskim. Obrady przebiegały niespokojnie, nawet ci posłowie litewscy, którzy chcieli unii, nie wiedzieli, kogo słuchać, jak postępować, Wreszcie możni panowie namówili ich do ucieczki z Lublina. Nocą, potajemnie, sejm litewski opuścił miasto. Zawiedli się jednak Radziwiłłowie i inni, sądząc, że ich czyn spowoduje przerwanie sejmu. Król by! zdecydowany działać bez nich, a nawet ukarać Litwinów oderwaniem części ziem Wielkiego Księstwa i przyłączeniem ich do Polski. I tak uczynił. Odebrał Litwie Podlasie, Wołyń i Ukrainę, Akt unii uchwalono bez uciekinierów. W czerwcu sejm litewski przybył do Lublina ponownie, chociaż w zmienionym składzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>