Umocnienie państwa

Decyzja Mieszka I dotycząca przyjęcia chrześcijaństwa była mądra i korzystna dla państwa. Dawne plemiona tworzące wówczas ludność Polski me zżyły się jeszcze, utrzymywały się między mmi duże różnice, gdyż obyczaje pogańskie były odmienne, choć czczono wspólnych bogów. Utrudniało to ogromnie zjednoczenie Polski. Natomiast jedna wspólna religia ułatwiała scalenie poszczególnych plemion, dzięki czemu stopniowo zanikały różnice pomiędzy Mazowszanami a Pomorzanami, Polanami a Wiślakami i tak dalej. Wszyscy oni powoli stawali się po prostu Polakami. Można by długo opisywać korzyści płynące z przyjęcia chrześcijaństwa, ale powiedzmy tylko o najważniejszych. Nowa wiara umacniała władzę księcia, ponieważ głosiła, ze władcy chrześcijańscy panują z woli Boga. Do Polski przybyło wielu księży z Czech i z zachodniej Europy, którzy pomogli księciu zorganizować państwo według wzorów zachodnich. Powstała też organizacja kościelna, która wspierała władcę w sprawowaniu rządów. Oczywiście, książę musiał zapewnić duchownym dobre warunki materialne i dlatego nadawał im majątki ziemski do sądu królewskiego, ale król miał za mało czasu na przewodniczenie rozprawom, dlatego odwołania czekały łatami na rozpatrzenie. Teraz miały to robić trybunały. Koronny odbywał posiedzenia w Piotrkowie (Trybunalskim) i w Lublinie. Litewski w Wilnie lub w innych miastach Stefanowi Batoremu Rzeczpospolita zawdzięcza unowocześnienie wojska. Na sejmie w 1578 roku król zyskał zgodę szlachty na utworzenie stałego wojska zwanego piechotą wybraniecka albo łanową, Zamierzał przez to przynajmniej częściowo uniezależnić obronę kraju od podatków szlacheckich. W nowej piechocie służyli chłopi wybrani z ziem królewskich. Z każdych dwudziestu gospodarstw, czyli z dwudziestu łanów (gospodarstwo miało łan powierzchni), jeden chłop szedł do wojska, a pozostali musieli łożyć na jego utrzymanie i uzbrojenie. Gospodarstwo wybrańca było zwolnione od powinności pańszczyźnianych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>