Walczy cały kraj

Prawie jednocześnie z insurekcją warszawską powstała do walki Litwa. Wojsko me pozwoliło się rozwiązać, jak postanowił sejm grodzieński, i uderzyło na garnizon rosyjski w Wilnie, rozbijając go niemal całkowicie. Naczelnikiem powstania obrano tu pułkownika Jakuba Jasińskiego. Uzbrojono lud, utworzono specjalny sąd, przed którym postawiono targowiczan, zdrajców narodu i przeciwników powstania. Hetman wielki litewski, który przeszedł na służbę rosyjską, został skazany na śmierć. Chociaż ośrodkami powstania były początkowo głównie miasta – Kraków, Warszawa i Wilno, już w końcu kwietnia do walki stanął cały kraj. Kościuszko, zebrawszy wojska regularne i chłopskie, przebijał się do Warszawy, Naczelnik doceniał siłę, jaka tkwi w chłopstwie, przekonał się już o jego patriotyzmie. Jednocześnie wiedział dobrze, że chłopi będą chętniej wstępować do wojska i walczyć z jeszcze większym poświęceniem, jeżeli zostaną uwolnieni od pańszczyzny, a nawet dostaną ziemię na własność, Szlachta natomiast nie zawsze godziła się na uzbrojenie swoich poddanych, Powinnością chłopa – twierdziła -jest praca na roli. Być może tak sądziła mniejszość szlachty, ale kiedy kraj potrzebował wielu silnych rąk, kiedy toczyła się walka, w której liczyła się każda kosa, trzeba było dać chłopom pewne przywileje i zmusić szlachtę do ich respektowania. Chłopom znacznie zmniejszono pańszczyznę, panom zabroniono usuwać ich z ziemi, Całkowicie zwolniono z pańszczyzny tych, którzy wstąpili do wojska. Ich rodzin nie wolno było zmuszać do pracy. Pozostałe obowiązki nakazano chłopom wykonywać sumiennie. Niepodporządkowanie się postanowieniom uniwersału połanieckiego powodowało postawienie przed sądem i kary przewidziane dla wrogów powstania, Nakazał tez Kościuszko odczytywanie dokumentu we wszystkich kościołach przez kilka niedziel z rzędu po każdym nabożeństwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>